การเรียกร้องค่าสินไหม

ใน กรณีที่เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นไม่ว่าจะเป็นอุบัติเหตุหรือปัญหาสุขภาพ ลูกค้าผู้ถือกรมธรรม์ของซิกน่าประกันภัย
สามารถติดต่อขอเบิกค่าสินไหมทดแทนด้วยตนเอง ภายใต้ขั้นตอนที่สะดวก ดังนี้

1. ติดต่อศูนย์บริการลูกค้าของซิกน่า (Cigna Customer Service Center) ตามหมายเลขโทรศัพท์ที่แจ้งไว้
ในกรมธรรม์ประกันภัยของท่าน

2. ฝ่ายบริการลูกค้าของซิกน่าจะดำเนินการตรวจสอบสถานะของกรมธรรม์ รวมไปถึงความคุ้มครองต่างๆ ตามที่ระบุในกรมธรรม์

3. กรณีที่กรมธรรม์มีผลคุ้มครอง เจ้าหน้าที่ของศูนย์บริการลูกค้าจะทำการแจ้งให้ท่านทราบถึงเอกสาร
ที่จะต้อง นำมาใช้เป็นหลักฐานประกอบการพิจารณาเบิกสินไหมทดแทน

4. ลูกค้าจัดเตรียมเอกสารให้ครบถ้วน และจัดส่งเอกสารดังกล่าวมายังบริษัทฯ ตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในกรมธรรม์

5. บริษัทฯ จะดำเนินการตามขั้นตอนการพิจารณาสินไหมทดแทน โดยจะแจ้งให้ลูกค้าทราบผลภายในเวลาไม่เกิน 20วัน
หลังจากได้รับเอกสารครบถ้วน

 

เอกสารประกอบการเรียกร้องสินไหมเบื้องต้น

 

เอกสารประกอบการเรียกร้องสินไหมสำหรับกรมธรรม์ประกันภัยพิทักษ์อุบัติเหตุส่วนบุคคล
(กรณีเสียชีวิตอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ) (Personal Accident -Death claim)

1. กรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองอุบัติเหตุ

2. ใบคำแถลงของผู้เรียกร้องสิทธิตามกรมธรรม์ประกันภัย (แนบอยู่ในเอกสารกรมธรรม์ หรือ โปรดคลิกเพื่อดาวน์โหลดแบบฟอร์ม)

3. ใบรายงานแพทย์ตามแบบฟอร์มของบริษัท (แนบอยู่ในเอกสารกรมธรรม์ หรือ โปรดคลิกเพื่อดาวน์โหลดแบบฟอร์ม)

4. มรณบัตรต้นฉบับ หากเป็นสำเนาต้องให้นายทะเบียนท้องถิ่นรับรองสำเนาถูกต้องด้วย

5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการของผู้เอาประกันภัยและผู้รับผลประโยชน์ รับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้รับผลประโยชน์

6. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้รับผลประโยชน์ รับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้รับผลประโยชน์

7. สำเนาทะเบียนบ้านที่ปรากฎชื่อของผู้เอาประกันภัย และนายทะเบียนท้องถิ่นได้จำหน่าย"ตาย"จากทะเบียนพร้อมรับรองสำเนาถูกต้องแล้ว

8. สำเนาบันทึกประจำวันเกี่ยวกับคดีของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ รับรองสำเนาถูกต้องโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าของคดี

9. หนังสือรับรองการเสียชีวิตจากโรงพยาบาล (ถ้ามี)

หมายเหตุ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการขอเอกสารเพิ่มเติมหากข้อมูลที่ได้รับไม่เพียงพอต่อการพิจารณาสินไหม

 

เอกสารประกอบการเรียกร้องสินไหมสำหรับกรมธรรม์ประกันภัยพิทักษ์อุบัติเหตุส่วนบุคคล
(กรณีเรียกร้องค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ) (Personal Accident - Medical Expenses claim)

1. แบบแจ้งเรียกร้องสินไหมทดแทน (แนบอยู่ในเอกสารกรมธรรม์ หรือ โปรดคลิกเพื่อดาวน์โหลดแบบฟอร์ม)

2. รายงานแพทย์ผู้ตรวจรักษาตามแบบฟอร์มของบริษัท (แนบอยู่ในเอกสารกรมธรรม์ หรือ โปรดคลิกเพื่อดาวน์โหลดแบบฟอร์ม)

3. ใบเสร็จรับเงินต้นฉบับที่แสดงรายการค่าใช้จ่าย และ/หรือใบสรุปหน้างบกับใบเสร็จรับเงิน (ถ้ามี)

4. สำเนาบันทึกประจำวันเกี่ยวกับคดีของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ รับรองสำเนาถูกต้องโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าของคดี (ถ้ามี)

หมายเหตุ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการขอเอกสารเพิ่มเติมหากข้อมูลที่ได้รับไม่เพียงพอต่อการพิจารณาสินไหม

 

เอกสารประกอบการเรียกร้องสินไหมสำหรับกรมธรรม์ประกันภัยชดเชยรายได้ขณะเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล
ในฐานะผู้ป่วยใน (Hospital Income Plan)

1. แบบแจ้งเรียกร้องสินไหมทดแทน(แนบอยู่ในเอกสารกรมธรรม์ หรือ โปรดคลิกเพื่อดาวน์โหลดแบบฟอร์ม)

2. รายงานแพทย์ผู้ตรวจรักษาตามแบบฟอร์มของบริษัท (แนบอยู่ในเอกสารกรมธรรม์ หรือ โปรดคลิกเพื่อดาวน์โหลดแบบฟอร์ม)

3. สำเนาใบเสร็จรับเงินและใบสรุปรายการค่ารักษาพยาบาล รับรองสำเนาถูกต้องโดยเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาล

4. สำเนาบันทึกประจำวันเกี่ยวกับคดีของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ รับรองสำเนาถูกต้องโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าของคดี (ถ้ามี)
(เฉพาะกรณีอุบัติเหตุ)

หมายเหตุ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการขอเอกสารเพิ่มเติมหากข้อมูลที่ได้รับไม่เพียงพอต่อการพิจารณาสินไหม

 

เอกสารประกอบการเรียกร้องสินไหมสำหรับกรมธรรม์ประกันภัยรักษ์ทันต์ (Dental Family Package)

1. แบบฟอร์มเรียกร้องสินไหมทดแทนทันตกรรมของบริษัท (แนบอยู่ในเอกสารกรมธรรม์ หรือ โปรดคลิกเพื่อดาวน์โหลดแบบฟอร์ม)

2. ใบเสร็จรับเงินต้นฉบับที่แสดงรายการค่าใช้จ่าย และ/หรือใบสรุปปิดหน้างบกับใบเสร็จรับเงิน (ถ้ามี)

หมายเหตุ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการขอเอกสารเพิ่มเติมหากข้อมูลที่ได้รับไม่เพียงพอต่อการพิจารณาสินไหม

 

เอกสารประกอบการเรียกร้องสินไหมสำหรับกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองการเจ็บป่วยร้ายแรง (Terminal illness)
หรือโรคร้ายแรง (Critical illness)

1. แบบแจ้งเรียกร้องสินไหมทดแทน(แนบอยู่ในเอกสารกรมธรรม์ หรือ โปรดคลิกเพื่อดาวน์โหลดแบบฟอร์ม)

หมายเหตุ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการขอเอกสารเพิ่มเติมหากข้อมูลที่ได้รับไม่เพียงพอต่อการพิจารณาสินไหม

การจ่ายเงินสินไหมทดแทน

บริษัทฯ จะทำการจ่ายเงินสินไหมทดแทนแก่ผู้เอาประกันภัย หรือผู้รับผลประโยชน์ ตามที่แจ้งความประสงค์มา
ในแบบฟอร์มเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน ทั้งนี้โดยบริษัทฯจะทำการจ่ายสินไหมโดยทาง

1. โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝาก
- กรุณาแนบสำเนาหน้าบัญชีสมุดเงินฝากธนาคาร ที่มีชื่อผู้มีสิทธิ์เรียกร้องสินไหมเป็นเจ้าของบัญชี

2. เช็คธนาคาร

หมายเหตุ เพื่อ ความสะดวกและประโยชน์สูงสุดของท่าน สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเอกสารต่างๆ ได้จากศูนย์บริการลูกค้าซิกน่าตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ระบุไว้ในกรมธรรม์